تولید کننده قالب در کرج

عنوان
بخش طراحی و ساخت قالب
طراحی و ساخت قالب تزریق پلاستیک
طراحی و ساخت قالبهای صنعتی