آگهی استخدام قالب ساز در کرج

عنوان
استخدام
بخش طراحی و ساخت قالب
طراحی و ساخت قالبهای صنعتی